top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

מחול נפש האדם בין הטבע לרוח

האור הזורם ממרחבי הרוח כשמש
זורם החוצה כשמש 
לשאת את אור הרוח

לוח השנה לנפש - שבוע 31 - אריה בן דוד.png

 

לוח השנה לנפש, שבוע 31, אריה בן דוד

בעונות השנה נושאים הלכי הנפש של האדם והיקום, את תנועת החיים של הקיום, המתבטאים במצבים שונים של קיום האדמה.

בעונות השנה מצבים כאלה קיימים בנפש האדם ברבדים רבים של אישיותו וקיומו, מההולדה הפיזית ועד התמותה הפיזית.

התעוררות רוחנית מול שקיעה גופנית של האדם והאדמה מתבטאים בחורף.

שינה נפשית פנימית ומשיכה חיצונית אל המרחבים, מתבטאת אצל האדם והאדמה בקיץ.

התעוררות הדרגתית להגות פנימית והתכנסות, מתבטאת בסתיו עם נשירת העלים, והתכנסות בחיים בתוך האדמה של הזרעים ששקעו בתוכה, שינצו מאוחר יותר לאחר הבשלתם בפנים האדמה. והאדם שוקע לתוך נפשו בחשבון נפש פנימי ובודק את זרעי המוסר שבו האם נשתלו מספיק עמוק.

לאחר התכנסות פנימית וזריחה מחדש כלפי חוץ של האדמה, צמחיה וחיותיה, ושל פירות ההגות הפנימית של חשבון הנפש שהבשילו, מתאפשר באביב לנפש האדם ולאדמה להתבטא מחדש בחדווה קיומית.

ככה הם חיי הנפש של האדם, האדמה והיקום.

הללויה


 

מור דרכי
16.10.21

bottom of page