top of page
רקע פתיח.png

אנתרופוסופיה בעת החדשה

px.jpg

יוצרים יחדיו את המיתולוגיה של העתיד

 


זהו אתר שבו נשמע דבר הרוח בצורה שאפשר להשמיעו בעת הזאת. 
בנוסף, תינתן  סקירת פעילויות ברוח מיכאל והוספת מידע על יוזמות חדשות מקדמות עתיד.  


                                                                   

 מור דרכי

קריאת מיכאל - עורו בני האדם1.jpg
פתיח-  ציטוט לדף הבית.jpg
px.jpg

אנתרופוסופיה - מדע הרוח

bottom of page